Algemene Voorwaarden


Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Soleya Nails & Beauty en de cliënt waarop Soleya Nails & Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Soleya Nails & Beauty
Soleya Nails & Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Soleya Nails & Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt dient bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan Soleya Nails & Beauty te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Soleya Nails & Beauty 100% van de prijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aan komen kan Soleya Nails & Beauty de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen. Soleya Nails & Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Soleya Nails & Beauty .

Betaling
Soleya Nails & Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio en op de website. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Soleya Nails & Beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij voorkeur Pinnen.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Soleya Nails & Beauty voor de eerste behandeling van alle gegevens, welke noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Soleya Nails & Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Soleya Nails & Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Soleya Nails & Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,  Soleya Nails & Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Soleya Nails & Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Soleya Nails & Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Soleya Nails & Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie
De nagelstudio geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
– De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten, opzettelijk afgebroken of er zelf heeft af geweekt.
– De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de (kunst)nagels.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksadviezen heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal
Soleya Nails & Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Soleya Nails & Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking mondeling, of per e-mail gemeld worden aan de behandelende stylist. Soleya Nails & Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Soleya Nails & Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Soleya Nails & Beauty geeft geen geld retour.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Soleya Nails & Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.